Algemene voorwaarden & formulieren

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied
Voor alle bestellingen door consumenten en bedrijven via onze webwinkel zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

Een consument is een natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat die geen betrekking heeft op diens commerciële of diens zelfstandige beroepsactiviteit. Een ondernemer is elke natuurlijke persoon of een rechtspersoon of een organisatie zonder rechtspersoonlijkheid die bij het aangaan van de overeenkomst handelt in diens commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Voor ondernemers zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing op toekomstige overeenkomsten, zonder dat wij dit nogmaals hoeven te herhalen. Als een ondernemer tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden hanteert, verklaren wij deze hierbij niet van toepassing; ze worden slechts een deel van de overeenkomst wanneer wij daar uitdrukkelijk mee hebben ingestemd.

2. Contractanten, sluiting van de overeenkomst
De koopovereenkomst wordt gesloten met Tourist Information EdelSteinLand.

Door het adverteren van de producten in de webwinkel doen wij een bindende aanbieding om een overeenkomst over deze producten aan te gaan. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in het winkelmandje plaatsen en uw invoer op elk gewenst moment corrigeren met de hiervoor in het bestelproces bedoelde en toegelichte correctiehulpmiddelen voordat u uw bindende bestelling plaatst. De overeenkomst komt tot stand doordat u op de knop Bestellen klikt; u accepteert daarmee de aanbieding voor de producten in het winkelmandje. Onmiddellijk na het verzenden van de bestelling ontvangt u nogmaals een bevestiging per e-mail.

3. Taal van de overeenkomst, opslag van de overeenkomst
De overeenkomst kan worden aangegaan in de talen Duits en Engels.

We slaan de tekst van de overeenkomst op en sturen u de gegevens van de bestelling en onze algemene voorwaarden via e-mail toe. De algemene voorwaarden kunt u ook inzien en downloaden op deze website. Uw eerdere bestellingen kunt u inzien nadat u op de website bent ingelogd.

4. Leveringsvoorwaarden
De vermelde prijzen van producten zijn exclusief verzendkosten. Bij de verschillende aanbiedingen vindt u meer informatie over de verzendkosten.

U hebt in principe de mogelijkheid om uw bestelling af te halen bij Tourist Information EdelSteinLand, Hauptstraße 419, 55743 Idar-Oberstein, Duitsland op de hieronder vermelde openingstijden: 15 mrt. t/m 31 okt.; ma t/m vr van 9.00 - 18.00 uur; za, zo en feestdagen van 10.00 - 15.00 uur; 01 nov. t/m 14 mrt.; ma t/m vr van 9.00 - 17.00 uur.

Wij leveren niet aan pakjesautomaten.

5. Betaling
In onze winkel kunt u in principe met de volgende betaalmethoden betalen:

Vooruitbetaling
Bij deze methode sturen wij u onze bankgegevens in een afzonderlijk e-mailbericht en leveren de bestelling na ontvangst van de betaling.

PayPal 
In het bestelproces wordt u doorverwezen naar de website van PayPal. Om het factuurbedrag te kunnen betalen via PayPal moet u een PayPal-account hebben (of dat eerst aanmaken), inloggen op de PayPal-website en de betaling aan ons bevestigen. Nadat de bestelling in de winkel is opgegeven, vragen wij PayPal de betalingstransactie af te ronden.
De betalingstransactie wordt vervolgens onmiddellijk en automatisch door PayPal uitgevoerd. Tijdens het bestelproces volgt u de aanwijzingen op het scherm.

6. Eigendomsvoorbehoud
De goederen blijven ons eigendom tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden.
Voor ondernemers geldt bovendien: wij behouden ons het eigendom van de producten voor tot aan alle vorderingen uit een lopende zakelijke overeenkomst is voldaan. U mag de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in de normale bedrijfsvoering doorverkopen; alle opbrengsten die voortvloeien uit deze doorverkoop draagt u, onafhankelijk van een verbinding of vermenging van de voorbehoudgoederen met een nieuwe bestelling, bij voorbaat en ter hoogte van het factuurbedrag aan ons over, en we gaan akkoord met deze overdracht. U behoudt het recht vorderingen te innen; wij mogen echter ook zelf vorderingen innen, voor zover u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet.

7. Transportschade
Als goederen met zichtbare schade worden geleverd, dien dan zo snel mogelijk een klacht in bij de vervoerder en neem onmiddellijk contact met ons op. Het niet indienen van een klacht of het nalaten om contact met ons op te nemen heeft geen gevolgen voor uw wettelijke rechten, met name uw garantierechten, en de handhaving daarvan. U helpt ons echter onze eigen vorderingen tegen de vervoerder, c.q. de transportverzekering te onderbouwen.

8. Garantie
Het wettelijke recht op garantie is van toepassing. Voor meer informatie over de toepasselijke aanvullende garanties en de precieze voorwaarden kunt u terecht bij het betreffende product en op de speciale informatiepagina's in de webwinkel.

9. Beslechten van geschillen
De Europese Commissie heeft een platform voor het online beslechten van geschillen, dat u hier kunt vinden http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Wij zijn niet verplicht tot deelname aan een procedure voor geschillenbeslechting door een consumentenarbitragecollege en zullen dat ook niet doen.

10. Slotbepalingen
Bent u een ondernemer, dan is het Duitse recht van toepassing, met uitzondering van het VN-kooprecht.

Bent u een handelaar in termen van het Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een beleggingsfonds, dan is onze vestigingsplaats exclusief bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen u en ons. (Algemene voorwaarden opgesteld met de juridische teksten van  Trusted Shops , in samenwerking met  Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.)FORMULIEREN VOOR REISRECHT:

FORMULIER TER KENNISGEVING AAN DE REIZIGER BIJ EEN PAKKETREIS VOLGENS § 651a VAN HET DUITSE BÜRGERLICHES GESETZBUCH

De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302. Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden. Tourist Information EdelSteinLand (EdelSteinLand bestaande uit Tourist Information Idar-Oberstein (rechtspersoon: stad Idar-Oberstein) en Tourist Information Herrstein (rechtspersoon: gemeente Herrstein)) is ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis.  Tourist Information EdelSteinLand (EdelSteinLand bestaande uit Tourist Information Idar-Oberstein (rechtspersoon: stad Idar-Oberstein) en Tourist Information Herrstein (rechtspersoon: gemeente Herrstein))  beschikt tevens over de wettelijke verplichte garantiestelling om u terug te betalen en, indien het vervoer in de pakketreis is inbegrepen, te repatriëren ingeval deze insolvent wordt.

Basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302
•    Voordat hij de pakketreisovereenkomst sluit, zal de reiziger alle essentiële informatie over de pakketreis ontvangen.
•    De aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgenomen, berust altijd bij ten minste één ondernemer.
•    De reiziger krijgt een noodtelefoonnummer of gegevens van een contactpunt via welk hij contact kan opnemen met de reisorganisatie of de reisagent.
•    De reiziger kan de pakketreis, met inachtneming van een redelijke termijn en eventueel tegen de betaling van extra kosten, aan een andere persoon overdragen.
•    De prijs van de pakketreis kan alleen worden verhoogd indien specifieke kosten stijgen (bijvoorbeeld brandstofprijzen), indien zulks uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen, en in elk geval niet later dan 20 dagen vóór het begin van de pakketreis. Indien de prijsverhoging hoger is dan 8 % van de prijs van de pakketreis kan de reiziger de overeenkomst beëindigen. Indien de reisorganisatie zich het recht op een prijsverhoging voorbehoudt, heeft de reiziger recht op een prijsverlaging wanneer de relevante kosten zouden afnemen.
•    Ingeval een van de essentiële elementen van de pakketreis, met uitzondering van de prijs, aanzienlijk wordt gewijzigd, kan de reiziger de overeenkomst zonder betaling van een beëindigingsvergoeding beëindigen en krijgt hij een volledige terugbetaling. Indien de onderneming die voor de pakketreis verantwoordelijk is, de pakketreis vóór het begin van de pakketreis annuleert, heeft de reiziger recht op terugbetaling en, indien passend, op een schadevergoeding.
•    De reiziger kan de overeenkomst in uitzonderlijke omstandigheden zonder betaling van annuleringskosten vóór het begin van de pakketreis beëindigen, bijvoorbeeld wanneer er op de plaats van bestemming ernstige veiligheidsproblemen zijn die waarschijnlijk gevolgen zullen hebben voor de pakketreis.
•    Daarnaast kan de reiziger de overeenkomst te allen tijde vóór het begin van de pakketreis beëindigen tegen betaling van passende en gerechtvaardigde annuleringskosten.
•    Indien na het begin van de pakketreis aanzienlijke elementen van de pakketreis niet zoals afgesproken kunnen worden geleverd, moet een geschikt alternatief arrangement aan de reiziger worden aangeboden, zonder extra kosten. Indien de diensten niet worden uitgevoerd volgens de overeenkomst en dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de reisorganisatie dit probleem niet heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van annuleringskosten beëindigen (recht op opzegging).
•    In geval van reisdiensten die niet uitgevoerd zijn of niet goed uitgevoerd zijn, heeft de reiziger ook recht op een prijsverlaging en/of schadevergoeding.
•    De reisorganisatie is verplicht reizigers die in moeilijkheden verkeren, bijstand te verlenen.
Ingeval de reisorganisatie of, in enkele lidstaten, de reisagent bankroet gaan, worden betalingen vergoed. Indien het  faillissement van de reisorganisatie of, indien van toepassing, de reisagent na het begin van de pakketreis intreedt en het vervoer in de pakketreis inbegrepen is, wordt er voor repatriëring van de reiziger gezorgd. Tourist Information EdelSteinLand heeft zich tegen even faillissement verzekerd bij tourVERS Touristik-Versicherungsservice GmbH  Borsteler Chaussee 51, 22453 Hamburg www.tourvers.de. Wanneer diensten door het faillissement van Tourist  Information EdelSteinLand (EdelSteinLand bestaande uit Tourist Information Idar-Oberstein (rechtspersoon: stad Idar-Oberstein) en Tourist Information Herrstein (rechtspersoon: gemeente Herrstein)) niet worden verleend, kunnen reizigers met   tourVERS Touristik-Versicherungsservice GmbH Borsteler Chaussee 51, 22453 Hamburg www.tourvers.de tel. +49 40-24428811 fax +49 40-24428899 info@tourvers.decontact opnemen. Website waarop de gehele uitgave van het Duitse Bürgerliches Gesetzbuch te vinden is: www.gesetze-im-internet.de/bgb
FORMULIER TER KENNISGEVING AAN DE REIZIGER BIJ HET FACILITEREN VAN GEKOPPELDE REISDIENSTEN

Indien u via deze link/links aanvullende reisdiensten voor uw reis of vakantie boekt, kunt u GEEN aanspraak maken op rechten die gelden voor pakketreizen uit hoofde van Richtlijn (EU) 2015/2302.
 
Onze onderneming is derhalve niet verantwoordelijk voor de goede uitvoering van die aanvullende reisdiensten. In geval van problemen kunt u contact opnemen met de betrokken dienstverlener.
 
Indien u echter uiterlijk 24 uur na ontvangst van de bevestiging van de boeking van onze onderneming via deze link/links aanvullende reisdiensten boekt, worden de betreffende reisdiensten deel van een gekoppeld reisarrangement. In dat geval beschikt Tourist Information EdelSteinLand (EdelSteinLand bestaande uit Tourist Information Idar-Oberstein (rechtspersoon: stad Idar-Oberstein) en Tourist Information Herrstein (rechtspersoon: gemeente Herrstein)) over de volgens het EU-recht verplichte bescherming om de door u aan Tourist Information EdelSteinLand (EdelSteinLand bestaande uit Tourist Information Idar-Oberstein (rechtspersoon: stad Idar-Oberstein) en Tourist Information Herrstein (rechtspersoon: gemeente Herrstein)) betaalde bedragen voor diensten die als gevolg van het faillissement van Tourist Information EdelSteinLand (EdelSteinLand bestaande uit Tourist Information Idar-Oberstein (rechtspersoon: stad Idar-Oberstein) en Tourist Information Herrstein (rechtspersoon: gemeente Herrstein)) niet zijn verleend, terug te storten. Gelieve er nota van te nemen dat niet in terugbetaling wordt voorzien in geval van het faillissement van de betrokken dienstverlener.

Tourist Information EdelSteinLand (EdelSteinLand bestaande uit Tourist Information Idar-Oberstein (rechtspersoon: stad Idar-Oberstein) en Tourist Information Herrstein (rechtspersoon: gemeente Herrstein)) heeft zich tegen faillissement verzekerd bij  tourVERS Touristik-Versicherungsservice GmbH Borsteler Chaussee 51, 22453 Hamburg www.tourvers.de  tel. +49 40-24428811 fax +49 40-24428899 info@tourvers.de.

Wanneer reisdiensten door het faillissement van Tourist Information EdelSteinLand (EdelSteinLand bestaande uit Tourist Information Idar-Oberstein (rechtspersoon: stad Idar-Oberstein) en Tourist Information Herrstein (rechtspersoon: gemeente Herrstein)) niet worden verleend, kunnen reizigers met deze entiteit   tourVERS Touristik-Versicherungsservice GmbH Borsteler Chaussee 51, 22453 Hamburg www.tourvers.de  tel. +49 40-24428811 fax +49 40-24428899 info@tourvers.de of, in voorkomend geval, de bevoegde autoriteit contact opnemen.

Let op: Deze bescherming bij faillissement geldt niet voor overeenkomsten met andere partijen dan Tourist Information EdelSteinLand (EdelSteinLand bestaande uit Tourist Information Idar-Oberstein (rechtspersoon: stad Idar-Oberstein) en Tourist Information Herrstein (rechtspersoon: gemeente Herrstein)), die ondanks het faillissement van Tourist Information EdelSteinLand (EdelSteinLand bestaande uit Tourist Information Idar-Oberstein (rechtspersoon: stad Idar-Oberstein) en Tourist Information Herrstein (rechtspersoon: gemeente Herrstein)) kunnen worden uitgevoerd.

Richtlijn (EU) 2015/2302, als omgezet in het nationale recht

 

FORMULIER TER KENNISGEVING AAN DE REIZIGER BIJ HET FACILITEREN VAN GEKOPPELDE REISDIENSTEN

Indien u, na één reisdienst te hebben gekozen en betaald, aanvullende reisdiensten voor uw reis of vakantie boekt via onze onderneming, kunt u GEEN aanspraak maken op de rechten die gelden voor pakketreizen uit hoofde van Richtlijn (EU) 2015/2302.
 
Onze onderneming is derhalve niet verantwoordelijk voor de goede uitvoering van die aanvullende reisdiensten. In geval van problemen kunt u contact opnemen met de betrokken dienstverlener.
 
Indien u evenwel tijdens hetzelfde bezoek aan de boekingswebsite www.edelsteinland.de bij onze onderneming aanvullende reisdiensten boekt, worden deze reisdiensten deel van een gekoppeld reisarrangement. In dat geval beschikt Tourist Information EdelSteinLand (EdelSteinLand bestaande uit Tourist Information Idar-Oberstein (rechtspersoon: stad Idar-Oberstein) en Tourist Information Herrstein (rechtspersoon: gemeente Herrstein)) over de volgens het EU-recht verplichte bescherming om de door u aan Tourist Information EdelSteinLand (EdelSteinLand bestaande uit Tourist Information Idar-Oberstein (rechtspersoon: stad Idar-Oberstein) en Tourist Information Herrstein (rechtspersoon: gemeente Herrstein)) betaalde bedragen voor diensten die als gevolg van het faillissement van Tourist Information EdelSteinLand (EdelSteinLand bestaande uit Tourist Information Idar-Oberstein (rechtspersoon: stad Idar-Oberstein) en Tourist Information Herrstein (rechtspersoon: gemeente Herrstein)) niet zijn verleend, terug te storten. Gelieve er nota van te nemen dat niet in terugbetaling wordt voorzien in geval van het faillissement van de betrokken dienstverlener.

Tourist Information EdelSteinLand (EdelSteinLand bestaande uit Tourist Information Idar-Oberstein (rechtspersoon: stad Idar-Oberstein) en Tourist Information Herrstein (rechtspersoon: gemeente Herrstein)) heeft zich tegen faillissement verzekerd bij tourVERS Touristik-Versicherungsservice GmbH  Borsteler Chaussee 51, 22453 Hamburg www.tourvers.de. Reizigers kunnen met   tourVERS Touristik-Versicherungsservice GmbH Borsteler Chaussee 51, 22453 Hamburg www.tourvers.de  tel. +49 40-24428811 fax +49 40-24428899 info@tourvers.de contact opnemen.

Reizigers kunnen met de organisatie tourVERS Touristik- Versicherungsservice GmbH  Borsteler Chaussee 51, 22453 Hamburg www.tourvers.de of, in voorkomend geval, de bevoegde autoriteit contact opnemen. Wanneer reisdiensten door het faillissement van Tourist Information EdelSteinLand (EdelSteinLand bestaande uit Tourist Information Idar-Oberstein (rechtspersoon: stad Idar-Oberstein) en Tourist Information Herrstein (rechtspersoon: gemeente Herrstein)) niet worden verleend, kunnen reizigers met   tourVERS Touristik-Versicherungsservice GmbH Borsteler Chaussee 51, 22453 Hamburg www.tourvers.de  tel. +49 40-24428811 fax +49 40-24428899 info@tourvers.de contact opnemen.

Let op: Deze bescherming bij faillissement geldt niet voor overeenkomsten met andere partijen dan Tourist Information EdelSteinLand (EdelSteinLand bestaande uit Tourist Information Idar-Oberstein (rechtspersoon: stad Idar-Oberstein) en Tourist Information Herrstein (rechtspersoon: gemeente Herrstein)), die ondanks het faillissement van Tourist Information EdelSteinLand (EdelSteinLand bestaande uit Tourist Information Idar-Oberstein (rechtspersoon: stad Idar-Oberstein) en Tourist Information Herrstein (rechtspersoon: gemeente Herrstein)) kunnen worden uitgevoerd.

Richtlijn (EU) 2015/2302, als omgezet in het nationale recht